فارسی English

پیاده‌سازی طرح جامع راهبردی فناوری اطلاعات در شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا

تصویر ندارد

شرکت دانش با همکاری مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف موفق به اخذ قرار داد پیاده‌سازی طرح جامع راهبردی فناوری اطلاعات شرکت حمل‌و‌نقل ریلی رجا شد.


بازگشت